opc_loader
Print deze pagina:

1.IDENTIFICATIE VAN DE VERKOPER

Dierenhokjes.be
Katja Domus
Zandkapelweg 3

2200 Noorderwijk (Herentals)

BE0844.928.792
Tel. 0498/21.68.82

E-mail info@dierenhokjes.be

2.ALGEMEENHEDEN EN DEFINITIES

Alleen de huidige verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op de internetverkoop door dierenhokjes.be aan eindgebruikers en dit op het grondgebied van België. Alle andere voorwaarden, zelfs die hernomen op de bestelbon van de koper, zijn uitgesloten. Dierenhokjes.be kan ten alle tijde wijzigingen aanbrengen aan deze algemene verkoopsvoorwaarden. Op lopende contracten blijven echter steeds de voorwaarden gelden die van toepassing waren op het ogenblik van de totstandkoming van de verkoop.

Dierenhokjes.be is uitsluitend actief in België. Wij kunnen uw reservatie enkel aanvaarden indien het leveringsadres in België gelegen is. De overeenkomst kan gesloten worden in het Nederlands of het Frans, naar gelang van de keuze van de klant. Ook de verdere gegevensuitwisseling zal in één van deze beide talen gebeuren. De klant zal zich niet kunnen beroepen op het feit dat hij de gekozen taal niet voldoende beheerst om de niet-toepasselijkheid van één of meerdere voorwaarden in te roepen.

Elk geschil is onderworpen aan Belgisch recht. Enkel de rechtbanken van Turnhout is bevoegd.

Waar vermeld, zullen de bepalingen enkel van toepassing zijn op de koop door een "consument"; dit is iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden aankopen verricht op de website.
 

3.TOTSTANDKOMING INTERNETVERKOOP

De catalogus met producten en hun omschrijving die op www.dierenhokjes.be terug te vinden is, vormt op zich geen aanbod. Het volstaat bijgevolg niet een reservatiedocument in te vullen op onze website om een verkoop tot stand te brengen. Pas bij het ontvangen van de bevestigingsmail is de koop gesloten. Dierenhokjes.be behoudt zich het recht voor om voor de veiligheid en zekerheid van de klant bijkomende informatie te vragen en bij gebrek hieraan de uitvoering van de bestelling te weigeren. Ook bestellingen waaruit blijkt dat de koper de intentie heeft om de producten zelf weder te verkopen kan dierenhokjes.be weigeren uit te voeren.

4.EIGENDOMSOVERDRACHT

In afwijking van artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek blijven de verkochte, geleverde of geïnstalleerde goederen onze exclusieve eigendom tot gehele betaling van de factuur. Ondanks dit eigendomsvoorbehoud, gaat het risico wegens verlies of beschadiging over op de klant vanaf de inbezitname van de goederen.

5.PRIJZEN

Onze prijzen zijn BTW en recupel inbegrepen.
De normale leverings- of verzendingskosten zijn aangegeven, rekening houdend met de door de klant verstrekte informatie over zijn leveringsplaats.
Alle aanbiedingen gelden zolang zij op de website zijn opgenomen. De aangeduide prijzen kunnen steeds wijzigen. Indien een bestelling wordt geplaatst, geldt voor deze internetverkoop de prijs die van toepassing was op het moment van bestelling.

6.BETALING

De klant kan zijn bestelling betalen:

a) rechtstreeks (in streng beveiligde omgeving)
via PayPal of betaling via de webshop

b) via klassieke overschrijving op ons rekeningnummer  BE13 7310 2382 9639

In dit laatste geval worden de bestelde producten gedurende 5 dagen voor de klant gereserveerd, in afwachting van zijn betaling. Na deze termijn kunnen wij beslissen de bestelling te annuleren.

c) cash bij afhaling of levering door onze eigen diensten

7.Leveringstermijn

Voor goederen die in voorraad zijn op het ogenblik van bestelling, worden voor een levering aan huis een aantal leveringsdata voorgesteld, waaruit de klant kan kiezen.

Voor goederen die niet in voorraad zijn op het ogenblik van bestelling, contacteert dierenhokjes.be de klant om een leveringstermijn af te spreken indien de goederen aan huis worden geleverd.

 

8.AFHALING VAN EEN  BESTELLING

Bij afhaling dient de klant de bevestigingsmail of afhaalmail voor te leggen. Voor de veiligheid en zekerheid van de klant kan de verkoper in de winkel vragen een identiteitsbewijs (of een kopie) te tonen.
 

9.CONTACT

9.1Opmerkingen in verband met de bestelling

Voor klachten in verband met zijn bestelling, kan de koper terecht bij de dierenhokjes.be via e-mail info@dierenhokjes.be

9.2Opmerkingen in verband met de levering

Levering door eigen diensten: Elke klacht betreffende zichtbare schade aan geleverde goederen evenals schade veroorzaakt door onze leveraars dient, om in acht genomen te worden, schriftelijk geformuleerd te worden op de begeleidende documenten op het ogenblik van de levering. Hetzelfde geldt voor onjuiste of onvolledige leveringen.

Levering door koeriers: Elke klacht betreffende zichtbare schade aan de verpakking van de geleverde goederen dient, om in acht genomen te worden, schriftelijk geformuleerd te worden op de begeleidende documenten op het ogenblik van de levering door een koerier. Opmerkingen over beschadigingen en defecten aan het geleverde product dienen steeds binnen de 24u na levering per mail gemeld te worden op info@dierenhokjes.be

10.DIERENHOKJES.BE GARANTIE CONSUMENT

Voor consumenten geldt de wettelijke waarborg van 2 jaar (enkel op electrische apparaten)

a) Deze waarborg dekt enkel een gebrek aan overeenstemming dat reeds bestaat bij de levering van de goederen. Zijn bijgevolg onder meer uitgesloten:
- alle rechtstreekse of onrechtstreekse schade na de levering veroorzaakt aan het toestel (b.v. door oxidatie, schokken, val,...);
- de vervanging van toebehoren of hulpstukken die regelmatig dienen te worden vervangen;
- defecten tengevolge van brand, waterschade, bliksem, ongevallen, natuurrampen;
- defecten veroorzaakt door opzet, nalatigheid of door een onoordeelkundige behandeling, slecht onderhoud of abnormaal gebruik of het gebruik van het toestel strijdig met de voorschriften van de fabrikant;
- schade ten gevolge van een commercieel, professioneel of collectief gebruik van het apparaat.

b) Het gebrek aan overeenstemming dient binnen de twee maanden na vaststelling worden gemeld.

c) De waarborg is enkel geldig indien men een beroep doet op de naverkoopdienst van dierenhokjes.be. Indien de klant rechtstreeks een beroep doet op de fabrikant, zijn de eventuele kosten te zijnen laste. In geval van tussenkomst door een niet door dierenhokjes.be aangewezen derde, vervalt de garantie.

d) De algemene herstellingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle herstellingen. Deze voorwaarden en beperkingen doen geen afbreuk aan de wettelijke bepalingen ter zake.

11.RECHT VAN VERZAKING

Deze bepaling geldt uitsluitend voor de internetverkoop aan consumenten.

Overeenkomstig de wet van 6 april 2010 heeft de consument het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product. Deze termijn moet de klant toelaten het gekochte product te beoordelen "zoals in een etalage". Gebruikte, geïnstalleerde, beschadigde of onvolledige toestellen worden niet teruggenomen.

De klant die van dit recht gebruik wenst te maken, moet de webshop binnen de 14 dagen contacteren via e-mail (info@dierenhokjes.be).

Bovendien dient hij binnen dezelfde termijn de goederen in de oorspronkelijke, onbeschadigde en originele verpakking, samen met alle toebehoren, de gebruiksaanwijzing en (een kopie van) de factuur/leveringsbon:
 

Op zijn kosten en onder zijn verantwoordelijkheid terug te sturen naar: dierenhokjes.be, Zandkapelweg 3, 2200 Noorderwijk 


Binnen de 30 dagen na acceptatie van de terugname zal dierenhokjes.be de betaalde sommen terugstorten.

12.BEWIJS

De partijen aanvaarden de elektronische bewijsvoering (email - backup).

Deze voorwaarden gelden vanaf 15/05/2020